Ο ηλιακός τομέας είναι ιδιαίτερα ελκυστικός για ιδιωτικές επενδύσεις καθώς προσφέρει:
  • πολλαπλούς παράγοντες δημιουργικής αξίας για τις επενδυτικές εταιρίες
  • σταθερές χρηματοοικονομικές ροές που επιτρέπουν τη απαραίτητη μόχλευση των επενδύσεων
  • περιορισμένη συσχέτιση με άλλες ομάδες ενεργητικού
Στην Γερμανία, η αγορά ηλιακής ενέργειας έχει φτάσει σε οριακό μέγεθος και παράλληλα έχει αναπτύξει κορυφαίες τεχνολογίες σε διάφορους τομείς. Η εν λόγω αγορά αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά τα επόμενα χρόνια. Για να συμμετέχουν σ’ αυτή την ανάπτυξη, οι εταιρίες πρέπει να αποκτήσουν διεθνής εμβέλεια και επαγγελματικές διαδικασίες.

Εδραιωμένη βιομηχανία και τεχνολογία με προοπτικές ανάπτυξης.

Παρά το σημαντικό του μέγεθος, ο τομέας ηλιακής ενέργειας είναι σχετικά νέος. Γι’ αυτό, υπάρχουν ακόμα μεγάλες δυνατότητες τεχνολογικής ανάπτυξης σε πολλούς τομείς. Οι εταιρίες φωτοβολταϊκών, προσφέρουν πολλές ευκαιρίες για τη βελτιστοποίηση των λειτουργικών αποτελεσμάτων και υπάρχει μερική ανάγκη για αναδιάρθρωση και βελτίωση της αλυσίδας προστιθέμενης αξίας. Την ίδια στιγμή, ο τομέας της ηλιακής ενέργειας είναι διαιρεμένος/κατακερματισμένος ως προς την εφοδιαστική του δομή και σχετικά ανοργάνωτος ως προς την ωριμότητα των επιχειρηματικών του μοντέλων.

Διψήφιες αποδόσεις για τους επενδυτές, χωρίς προμήθειες επί των πωλήσεων

Εφαρμόζοντας συντηρητικά επενδυτικά κριτήρια, επιδιώκουμε για του επενδυτές μας αποδόσεις σε επίπεδο διψήφιου ποσοστού. Η επενδυτική μας ιστορία χαρακτηρίζεται απ’ τις παρακάτω σταθερές. Η SolarKapital υλοποιεί τις επενδύσεις της σε απλά και δοκιμασμένα νομικά καθεστώτα (σύσταση ετερόρρυθμων εταιρειών Γερμανικού Δικαίου). Ασφάλιστρα και προμήθειες επί των πωλήσεων δεν υπάρχουν. Εκτός από την αμοιβή διαχείρισης, η SolarKapital ανταμείβεται μονάχα με βάση την επιτυχία («δημιουργία υπεραξίας»).

Ετικέτες: leimbach, andreas