Επιχειρηματικό μοντέλο

Η ηλιακή αγορά είναι εξαιρετικά ελκυστική:

  • πολλαπλοί δείκτες αξίας για επιχειρηματικές επενδύσεις ( ανάπτυξη της αγοράς, βελτίωση των λειτουργικών κερδών, ενοποίηση/Buy&Build, αναδιάρθρωση, διεθνοποίηση)
  • σταθερές ταμειακές ροές, χαμηλό δείκτη χρέους και υψηλή δυνατότητα απόδοσης για επενδύσεις σε πάρκα
  • περιορισμένη συσχέτιση με άλλες κατηγορίες χαρτοφυλακίων

Παρέχουμε στις ηλιακές εταιρίες μετοχικό κεφάλαιο ύψους 5 εκατ. ευρώ. Εστιάζουμε σε ολόκληρη την αξιακή αλυσίδα όπως προμηθευτές Φ/Β εξοπλισμού προμηθευτές Φ/Β πλαισίων, προμηθευτές Φ/Β μετατροπέων, προμηθευτές βάσεων στήριξης, προμηθευτές υπηρεσιών EPC/Turn Key, φορείς διαχείρισης πάρκων, συστήματα επιτήρησης και εταιρίες υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης.

Συμβουλεύουμε τους επιχειρηματίες για κάθε επιχειρηματική πτυχή, όπως στρατηγική, οργάνωση, πωλήσεις, διαχείριση, χρηματοοικονομικά, διεθνοποίηση, συγχωνεύσεις και εξαγορές. Δεν αναλαμβάνουμε τον πλήρη έλεγχο της επιχείρησης αλλά παρέχουμε υποστήριξη σε μια «κουλτούρα εργαστηρίου».

Ενώ εφαρμόζουμε συντηρητικά επενδυτικά κριτήρια, στοχεύουμε σε μια επένδυση με κατάλληλη σχέση μεταξύ ευκαιριών και ρίσκων. Το επενδυτικό μας παρελθόν χαρακτηρίζεται από τέτοια ορόσημα.

 

Ενεργός συνεργάτης για ορισμένο χρονικό διάστημα - δικτύωση για πάντα

Όλες μας οι επενδύσεις επωφελούνται από το μεγάλο δίκτυο της SolarKapital, το οποίο παρέχει πρόσβαση σε σημαντικούς λήπτες αποφάσεων. Παίζουμε ενεργό ρόλο ως «συν-επιχειρηματίες» βασιζόμενοι σε συμβουλευτικές και εποπτικές εντολές. Θέλουμε να εξασφαλίσουμε συχνή ανταλλαγή απόψεων και ιδεών και είμαστε ανοιχτοί για οποιαδήποτε ερώτηση, οποιαδήποτε στιγμή. Η SolarKapital είναι επενδυτικός συνεργάτης για ορισμένο χρονικό διάστημα – η συνήθης επενδυτική περίοδος είναι τα 5 έτη .

Διάφανη συμμετοχή, καμία προμήθεια επί των πωλήσεων

Η SolarKapital υλοποιεί τις επενδύσεις της σε απλά και δοκιμασμένα νομικά καθεστώτα (σύσταση ετερόρρυθμων εταιρειών Γερμανικού δικαίου). Δεν υπάρχουν προσαυξήσεις και προμήθειες επί των πωλήσεων. Εκτός από την αμοιβή για το management, η SolarKapital ανταμείβεται μονάχα με βάση την επιτυχία («δημιουργία υπεραξίας»).